Polska Komisja Akredytacyjna

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych w roku akademickim 2013/2014 otrzymał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Polska Komisja Akredytacyjna została powołana w celu doskonalenia działań dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych polskich uczelni oraz oceny ich jakości kształcenia. Podstawę prawną funkcjonowania organu stanowią przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,  a jednym z najważniejszych jego zadań jest dokonywanie ocen programowych oraz instytucjonalnych.
Kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna uzyskał akredytację na siedem lat. Świadczy to o wysokiej jakości i organizacji kształcenia.
Raport Polskiej Komisji Akredytacyjnej informuje, że kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna otrzymał aż siedem ocen jakościowych „w pełni”. Objął  następujące zakresy organizacji i edukacji:
  • Koncepcję rozwój uczelni
  • Cele kształcenia
  • Efekty kształcenia
  • System weryfikacji efektów kształcenia
  • Program studiów
  • Zasoby kadrowe
  • Infrastrukturę dydaktyczną
  • System wsparcia studentów w procesie uczenia się
  • Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia
design by : LEMONPIXEL.pl