Wymagane dokumenty


Proces rekrutacji kandydatów na pierwszy rok studiów w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze przebiega w formie elektronicznej przez Wirtualny Dziekanat według następującej procedury:

1. Wypełnienie kwestionariusza osobowego (rejestracja elektroniczna udostępniona na stronie KANS http://wd.kpswjg.pl)**, (UWAGA! Ze względu na błąd występujący w przeglądarce Internet Explorer zalecaną przeglądarką jest Mozilla Firefox),

2. Załączenie do kwestionariusza osobowego skanu lub zdjęcia świadectwa dojrzałości wydanego przez szkołę albo Okręgową Komisję Egzaminacyjną (dla kandydatów na kierunek filologia ze specjalnością filologia angielska obowiązuje zdany zewnętrzny (pisemny) egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie przynajmniej podstawowym. Kandydaci, którzy nie zdawali języka angielskiego na egzaminie maturalnym, mają obowiązek przystąpić do egzaminu z tego języka, który zorganizowany zostanie przez Uczelnię),

3. Załączenie do kwestionariusza osobowego pliku w odpowiednim formacie z kolorową fotografią zgodną z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (kolorowe zdjęcie powinno być w formacie JPEG, a stosunek wysokości do szerokości powinien wynosić 5:4; wymiary zdjęcia to: 236 (szerokość) x 295(wysokość) pikseli, preferowana rozdzielczość to 300 dpi.; jednocześnie rozmiar pliku nie powinien przekraczać 50KB.),

4. Załączenie do kwestonariusza osobowego skanu lub zdjęcia oświadczenia kandydata o tym, że nie ma zdiagnozowanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną dysleksji i dysortografii (druk do pobrania). Dotyczy tylko kandydatów na: filologię angielską oraz dziennikarstwo i komunikację społeczną,

5. Dokonanie opłaty rekrutacyjnej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia na konto Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej: SANTANDER BANK POLSKA S.A. 90 1090 1926 0000 0005 1400 5976,  w kwocie  85 zł (w tytule przelewu należy podać: imię, nazwisko oraz nazwę kierunku studiów).


 


 
design by : LEMONPIXEL.pl