Zadania nauczyciela akademickiego - opiekuna roku

Zarządzenie nr 13/ 2013

Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych

 z dnia 22 listopada 2013 roku

w sprawie:  określenia zadań dla nauczyciela akademickiego – opiekuna roku.

                             

Na podstawie §72 Statutu Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze zarządza się co następuje:

 

§ 1

Określa się następujące zadania dla nauczyciela akademickiego – opiekuna roku:

1.      udzielanie informacji o regulaminie, organizacji i programie studiów,

2.      wspieranie i ukierunkowywanie rozwoju zainteresowań naukowych studenta,

3.      pomaganie studentowi w wyborze zajęć fakultatywnych,

      4.      uczestniczenie, z głosem doradczym, w zaliczeniach i egzaminach komisyjnych    studenta oraz ewentualnych postępowaniach dyscyplinarnych,

      5.      uczestniczenie w uroczystościach dotyczących powierzonego opiece rocznika, m.in. wręczanie indeksów, wręczanie dyplomów itd.,

6.      branie udziału w integrowaniu grupy studenckiej.

        

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikom zakładów..

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                    Dziekan Wydziału

                                                                                   Nauk Humanistycznych i Społecznych

      dr Leszek Albański

design by : LEMONPIXEL.pl